POLITIKA PRIVATNOSTI

  1. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd - Zemun, Naselje Zemun Polje, Mala pruga broj 8, Vas ovom Politikom privatnosti obaveštava o načinu obrade Vaših privatnih podataka odnosno podataka o ličnosti u vezi sa korišćenjem mobilne aplikacije Orion TV na Android uređajima, koja se može preuzeti posredstvom Google Play. Prilikom instaliranja aplikacije ćete biti upoznati sa Uslovima korišćenja aplikacije i Politikom privatnosti, koja čini sastavni deo Uslova korišćenja. Prihvatanjem ovih dokumenata i korišćenjem aplikacije se sagašavate sa obradom Vaših podataka na način koji je opisan u Politici privatnosti.

  1. PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

2.1. Podaci o nalogu i podaci za plaćanje

Aktivacija aplikacije se vrši nakon njenog povezivanja sa putem njene instalacije Vašim Gmail nalogom korisnika ili unošenjem perosnalizovanih pristupnih parametara, korisničkog imena i šifre, koji možete samostalno promeniti. Prilikom povezivanja sa Vašim Gmail nalogom, preuzimamo podatke o Vašoj adresi elektronske pošte. U slučaju plaćanja za korišćenje aplikacije, od Vas će biti zatraženo da unesete podatke o svom imenu, prezimenu, broju telefona, broju kreditne kartice i ostalim podacima koje banka može zahtevati za plaćanje. Prilikom aktivacije ili u toku korišćenja aplikacije možete biti zamoljeni i za dodatne opcione podatke, kako bismo bili u mogućnosti da sadržaj aplikacije prilagodimo Vašim preferencijama

2.2. Zadržani i tehnički podaci podaci

Prilikom korišćenja aplikacije u našem sistemu, u skladu sa zakonskom obavezom, zadržavamo podatke o Vašoj lokaciji i korišćenju usluge, kao što su: mrežni identitet (IP adresa računara ili proxy server koji korisite za pristup Internetu), identifikacija komunikacionog Android uređaja, datum i vreme održavanja elektronske komunikacije, početak, kraj i trajanje elektronske komunikacije, geografsku lokaciju, istoriju kretanja. Takođe možemo prikupljati tehničke podatke o operativnom sistemu koji koristite, Internet konekciji / mreži, Internet i mobilnom operatoru.

2.3. Podaci o aktivnosti

Aplikacija takođe beleži podatke o korisničkom ponašanju kao što su način korišćenja aplikacije, podaci o gledanosti kanala, količina vremena provedenog na aplikaciji i druge slične informacije.

Istraživanje zadovoljstva i ankete

Prilikom korišćenja aplikacije možete biti zamoljeni da ocenite aplikaciju ili da učestvujete u istraživanju ili anketi koja ispituje zadovoljstvo korisnika.

2.4. Kolačići

U toku korišćenja aplikacija može automatski prikupljati kolačiće (cookies). Kolačići su datoteke koje se pohranjuju u hard disku Vaših Android uređaja, uz Vašu saglasnost, prilikom posećivanja web sadržaja. Kada koristitie Orion TV aplikaciju možete primiti kolačić trećeg lica. Kolačići omogućavaju korisničko iskustvo koje je prilagođeno Vašim preferencijama. Kolačići takođe omogućavaju informacije o korišćenju u cilju unapređenja usluge i ukazuju na potrebu otklanjanja grešaka odnosno unapređenja aplikacije. Ukoliko želite da izbrišete ili onemogućite kolačiće na svom uređaju, to možete učiniti u postavkama u svom Android uređaju.

2.5. Google Analytics

Orion TV aplikacija koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics kompanije Google Inc. SAD. Google ni u kom slučaju neće biti preneti podaci koji omogućuju Vašu identifikaciju (kao što su imena, adrese, brojevi kreditnih kartica i slično), niti podaci koji permanentno identifikuju određeni uređaj. Usluga Google Analytics se koristi za praćenje načina korišćenja aplikacije i gledanosti kanala. U tu svrhu, Google koristi kolačiće koji omogućavaju analizu upotrebe aplikacije od strane korisnika i sastavljanje izveštaja o u vezi sa korišćenjem aplikacije. Takođe koristimo alate Optional Features i alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting koji nam omogućava da dobijemo izveštaje o korišćenju aplikacije po ciljnim grupama (npr. uzrast, pol i interesi). Upućujemo Vas da možete isključiti usluge Google Analytics u postavkama Vašeg Android uređaja ili instaliranjem dodatka u Vašem pretraživaču. Detaljne informacije o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da izvrše potrebna podešavanja, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (engleski jezik) odnosno https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr (srpski jezik).

2.6. Komunikacija sa korisnikom

Ukoliko kontaktirate korisnički servis Orion telekoma imajte u vidu da se razgovori mogu snimati radi dokazivanja i izvršavanja prava i obaveza, o čemu ćete uvek biti obavešteni preko telefonskog automata pre započinjanja razgovora.

  1. NAČIN I SVRHA OBRADE PODATAKA

3.1. Zasnivanje pretplatničkog odnosa i pružanje usluga

Vaši podaci se koriste radi kreiranja Vašeg korisničkog naloga odnosno aktivacije aplikacije, u cilju korišćenja aplikacije, utvrđivanja Vašeg identiteta i legitimiteta prilikom prijema i obrade zahteva i reklamacija, omogućavanja korisničke i tehničke podrške, prilagođavanja sadržaja aplikacije.

3.2. Unapređenje i razvoj usluga

Podaci o korišćenju aplikacije se koriste radi analize korisničkog ponašanja, rada aplikacije, gledanosti kanala, kompatibilnosti aplikacije sa operativnim sistemima ili uređajima, detektovanja grešaka i prekida u pružanju usluge i slično, kako bismo bili u mogućnosti da unapredimo funkcionalnosti, otklonimo greške i prilagodimo Vam sadržaje aplikacije.

3.3. Komunikacija sa korisnicima i promotivne svrhe

Prikupljene podatke možemo obrađivati radi komunikacije sa Vama, interaktivnih funkcija aplikacije, dostavljanja obaveštenja putem aplikacije ili na drugi način. Omogućavamo Vam da opozovete obradu podataka u ove svrhe na taj način što ćete deaktivirati notifikacije u postavkama Vašeg Android uređaja. Takođe, Vaše kontakt podatke (adresu elektronske pošte i broj telefona) možemo koristiti u promotivne svrhe odnosno radi dostavljanja obaveštenja o uslugama i promotivnim akcijama Orion telekoma i povezanih privrednih društava.

3.4. Zaštita prava, imovine i interesa Orion telekoma

Vaše podatke možemo obrađivati ukoliko je obrada podataka neophodna ili primerena za zaštitu prava, imovine i interesa Orion telekoma ili trećih lica, poštujući ograničenja predviđena važečim propisima.

  1. KORISNICI PODATAKA I LICA KOJIMA SE PODACI PRENOSE

4.1. Rukovalac podataka

Rukovalac podataka je ORION TELEKOM doo Beograd, Naselje Zemun Polje, Mala pruga broj 8, matični broj 17309013, PIB 100066385.

4.2. Državni organi i nosioci javnih ovlašćenja

Orion telekom je u zakonskoj obavezi da podatke dostavlja nadležnim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja na njihov propisan zahtev.

4.3. Članovi Orion Telekom Holdings B.V. grupe

Vaše lične podatke možemo proslediti svom osnivaču - matičnoj kompaniji Orion Telekom Holdings B.V. Amsterdam Holandija i članovima Orion Telekom Holdings grupe. Ovo uključuje i zaposlena, radno angažovana lica, zastupnike i punomoćnike ovih lica.

4.4. Dobavljači usluga

Podaci se mogu proslediti i dobavljačima Orion telekoma koji pružaju usluge u vezi sa aplikacijom, kao što su usluge održavanja, analize, marketinga, razvoja i slično, uključujući i zaposlena i radno angažovana lica, zastupnike i punomoćnike ovih lica. Ovo uključuje i kompaniju Google za potrebe pružanja Google Analytics usluga.

4.6. Učesnici u zakonom propisanom postupku

U slučaju zakonom propisanog postupka koji se vodi u vezi sa korišćenjem aplikacije od strane konkretnog korisnika, Orion telekom može, ukoliko je to celishodno, radi zaštite svojih prava, imovine i interesa otkriti podatke učesnicima u postupku.

4.7. Lice koje preuzima imovinu ili kapital Orion telekoma

U slučaju promene vlasništva nad kapitalom Orion telekoma, statusne promene, reorganizacije, restrukturiranja ili prenosa dela ili cele imovine Orion telekoma ili pripreme za navedeno, Orion telekom može otkriti Vaše podatke trećoj strani. Ovo uključuje i zaposlene i radno angažovana, zastupnike i punomoćnike tog lica.

4.8. Orion telekom će Vaše podatke dostavljati u zavisnosti od okolnosti, u ograničenom obimu, srazmerno svrsi obrade. Obaveza svih lica kojima su podaci preneti je da čuvaju poverljivost podataka u skladu sa ugovorom o poverljivosti podataka, zakonom koji reguliše poslovnu tajnu i zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti

  1. OBAVEZNOST I PRAVNI OSNOV DAVANJA PODATAKA I OBRADE

Korišćenje aplikacije i davanje podataka je dobrovoljno, osim onih podataka čiju obradu možemo vršiti na osnovu zakonskog ovlašćenja. Pravni osnov obrade Vaših podataka je saglasnost koju ste dali prihvatanjem ove Politike privatnosti i zakon koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.

  1. IZMENA PODATAKA I OPOZIV PRISTANKA NA OBRADU

6.1. Pravo na izmenu podataka

Omogućavamo Vam da izvršite ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, koje možete realizovati tako što ćete nas kontaktirati putem adrese elektronske pošte korisnicka.zona@oriontelekom.rs.

6.2. Opoziv pristanka na obradu ličnih podataka

Ovlašćeni ste da opozovete pristanak na obradu određenih ličnih podataka, osim onih podataka čiju obradu možemo vršiti na osnovu zakonskog ovlašćenja. Primera radi, omogućujemo da se odjavite od slanja obaveštenja o uslugama i promotivnim akcijama Orion telekoma i povezanih pravnih lica tako što ćete nas kontaktirati putem adrese elektronske pošte korisnicka.zona@oriontelekom.rs. Međutim, ukoliko odlučite da opozovete podatke čija je obrada neophodna za korišćenje aplikacije, upućujemo Vas da opoziv izvršite deinstalacijom aplikacije.

  1. PRAVA U SLUČAJU NEDOZVOLJENE OBRADE

U slučaju nedozvoljene obrade, imate pravo na brisanje podataka koji su predmet obrade. Takođe imate pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako osporite tačnost, potpunost i ažurnost podataka.

  1. ZAŠTITA PODATAKA

U cilju zaštite ličnih podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe operator predviđa organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite. Između ostalog, svi transakcioni podaci su zaštićeni SSL šifrovanjem. Da bismo zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našim bazama podataka. Međutim, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, ne možemo da garantujemo sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje. Vaša je odgovornost da zaštitite bezbednosti vaših pristupnih parametara.

  1. ZAVRŠNE ODREBE

Orion telekom može izmeniti i/ili dopuniti Politiku privatnosti. O izmeni ćete biti obavešteni dostavljanjem informacije o novoj Politiici privatnosti putem adrese elektronske pošte ili aplikacije, sa čim se izričito saglašavate. U Svakom trenutku Politika privatnosti će biti dostupna u okviru aplikacije. Ukoliko niste saglasni sa izmenama Politike privatnosti možete izvršiti deinstalaciju aplikacije. Ukoliko nastavite da koristite usluge nakon promene Politike privatnosti smatraće se da ste saglasni sa njenom novom verzijom.